0416-372312
0
Categorieën
  Categorieën
Print

Algemene voorwaarden

 

Voorwaarden 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Boek- en kantoorvakhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151 BP Drunen
K.v.K. nr. 17215466 - BTW.nr. NL114731135/B01

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere (online) overeenkomst tussen Boek- en kantoorvakhandel Sikkers  en een koper waarop Boek- en kantoorvakhandel Sikkers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en/of een koper die een order via internet of anderszins electronische wijze bij Boek- en kantoorvakhandel Sikkers heeft geplaatst, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Door het enkele invullen en verzenden van het orderformulier op de Internet-site van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers en/of het verzenden van een order via fax, aanvaardt de koper de onderhavige voorwaarden van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers en aanvaardt de koper tevens dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en Boek- en kantoorvakhandel Sikkers.

2.     Inkoopvoorwaarden of anderszins van de koper gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers zijn aanvaard.

Artikel 2. Offertes

1.     Door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Boek- en kantoorvakhandel Sikkers is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 7 dagen nadien door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers aan de koper is bevestigd of indien Boek- en kantoorvakhandel Sikkers daadwerkelijk uitvoering aan de offerte heeft gegeven.

2.     De in een offerte of electronische prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.     Boek- en kantoorvakhandel Sikkers zal er zorg voor dragen dat de door de koper middels een order via Internet bestelde zaken, binnen de tijd die per bestelde zaak met de koper is overeengekomen, nadat Boek- en kantoorvakhandel Sikkers de daadwerkelijke betaling van de georderde zaken heeft ontvangen, aan de koper zullen worden geleverd.

4.     Via Internet door consumenten bestelde zaken kunnen, behoudens voor wat betreft die zaken waarvan op de internet-site van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers anderszins is aangegeven, binnen 10 werkdagen nadat deze zijn afgeleverd, aan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers geretourneerd worden onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst, mits ongebruikt en voorzien van de originele verpakking. De retourzending dient evenwel vooraf bij Boek- en kantoorvakhandel Sikkers gemeld te worden. Niet aangemelde retourzaken zullen niet worden gecrediteerd.
Boek- en kantoorvakhandel Sikkers behoudt zich het recht voor om retourzaken te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat, dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan door schuld van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de koper. Boek- en kantoorvakhandel Sikkers zal, nadat de zaken zoals hiervoor bedoeld zijn geretourneerd, het door de consument-koper hiervoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen vier weken aan de koper retourneren.

5.     Indien door een consument-koper een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers schade heeft opgelopen, die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de koper of anderszins voor risico van de koper komt, zal Boek- en kantoorvakhandel Sikkers de koper hiervan in kennis stellen, waarna Boek- en kantoorvakhandel Sikkers het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de koper zal retourneren.

6.     De administratie van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de georderde bestellingen, leveringen en betalingen.

Artikel 3. Levering

1.     Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers te Drunen. Verzending en vervoer van de zaken geschieden mitsdien telkens voor rekening en risico van de koper, waarbij de wijze van verzending en verzendingsroute aan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers toekomt.

2.     De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

3.     Indien de koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intercommunautaire levering of anderszins), staat de koper er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart de koper Boek- en kantoorvakhandel Sikkers voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.

Artikel 4. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Boek- en kantoorvakhandel Sikkers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Deelleveringen
Het is Boek- en kantoorvakhandel Sikkers toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Boek- en kantoorvakhandel Sikkers bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Boek- en kantoorvakhandel Sikkers er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen, die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden
Als Boek- en kantoorvakhandel Sikkers een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 8. Wijzigingen in de te leveren zaken
Boek- en kantoorvakhandel Sikkers is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

1.     De vorderingen van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

o    indien na het sluiten van de overeenkomst aan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers omstandigheden ter kennis komen die Boek- en kantoorvakhandel Sikkers goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

o    indien Boek- en kantoorvakhandel Sikkers de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Boek- en kantoorvakhandel Sikkers bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers om schadevergoeding te vorderen.

2.     Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Boek- en kantoorvakhandel Sikkers bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie

1.     In het algemeen zal Boek- en kantoorvakhandel Sikkers er alles aan doen om de in de offerte of in een nader schriftelijk stuk tussen partijen overeengekomen prestatie te laten beantwoorden aan de overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.

2.     De garantie op de (af)geleverde zaken strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers verstrekte garantie, indien aanwezig. Boek- en kantoorvakhandel Sikkers verwijst ter zake naar eventueel bijgevoegde garantiecertificaten. Of iets onder de garantie valt, wordt alsdan uitsluitend door de fabrikant c.q. toeleverancier van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers bepaald. Boek- en kantoorvakhandel Sikkers kan ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Boek- en kantoorvakhandel Sikkers c.q. haar fabrikant c.q. toeleverancier is in geen geval aansprakelijk voor gebreken welke het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde zaken, toegepast materiaal of constructie daarvan.

3.     De onderhavige garantieregeling geldt overigens ook niet voor: batterijen en overige zaken die door hun aard van garantie zijn uitgesloten.

4.     Indien een (af)geleverde zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. Boek- en kantoorvakhandel Sikkers kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

5.     Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Boek- en kantoorvakhandel Sikkers aansprakelijk gedurende 3 maanden, met een maximum van 2x de factuurwaarde.

6.     De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: foutieve handeling en reparatie door derden.

7.     Eventuele creditfacturen worden eerst gemaakt nadat de klacht door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers of Boek- en kantoorvakhandel Sikkers's toeleverancier is bevestigd c.q. een creditnota of vervangend product is geleverd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1.     De door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers geleverde zaken blijven het eigendom van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Boek- en kantoorvakhandel Sikkers gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

o    de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

o    de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers verrichte of te verrichten diensten,

o    eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

2.     Door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3.     Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Boek- en kantoorvakhandel Sikkers gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, zulks op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

4.     Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Boek- en kantoorvakhandel Sikkers zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5.     De koper verplicht zich op eerste verzoek van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers:

o    de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

o    alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

o    de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers geleverde zaken te verpanden aan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

o    de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers ;

o    op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Boek- en kantoorvakhandel Sikkers ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

1.     De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

o    of de juiste zaken (in het juiste samenstellingspercentage c.q. de juiste mengverhoudingen) zijn geleverd;

o    of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) en constructie overeenstemmen met het overeengekomene;

o    of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2.     Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers te melden. Het risico dat zaken niet geschikt zijn voor een toepassing die de koper daaraan had wil geven, berust bij de koper.
 

3.     Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers .
 

4.     Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers worden geretourneerd. Alle kosten ter zake retourzendingen zijn voor rekening van de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen; de retourzaken blijven voor rekening en risico van de koper. Eerst na de daadwerkelijke ontvangst ten kantore/magazijn van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers is de retourzending voltooid.
 

5.     De koper is verplicht de betreffende zaken desgewenst voor nader onderzoek en/of reparatie ter beschikking van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers of een door haar aangewezen derde te stellen.
 

6.     Reclame is overigens niet mogelijk indien het geleverde één of meer afwijkingen vertoont die valt/vallen binnen een redelijke productie-tolerantie.

Artikel 13. Prijsverhoging
Indien Boek- en kantoorvakhandel Sikkers met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Boek- en kantoorvakhandel Sikkers niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs; ITC mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 8% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Betaling

1.     Indien zaken door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers worden verstuurd, geschiedt dit uitsluitend tegen contante betaling bij aflevering of vooraf. Voor zakelijke kopers bestaat de mogelijkheid, na acceptatie door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers, op rekening te kopen. Electronische betalingen zullen door de koper worden verricht middels een door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers aan te duiden bankinstelling.

2.     Voor het overige geldt dat betaling, behoudens andersluidend schriftelijk beding, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum:

o    door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers;

o    door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar Rabobank nr. 140282920 t.n.v. Boek- en kantoorvakhandel Sikkers.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd, zijnde de wettelijke rente + 2%.

3.     Met betrekking tot projecten met een factuurwaarde van € 10.000,= (of het equivalent hiervan in Euro's) of hoger dient door de koper een aanbetaling plaats te vinden van 1/3 deel bij bestelling c.q. plaatsing van de betreffende order, 1/3 deel bij aflevering, en het resterende 1/3 deel binnen 30 dagen na aflevering c.q. factuurdatum.

4.     Alle door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De koper is niet bevoegd tot verrekening. De koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Boek- en kantoorvakhandel Sikkers op te schorten. Indien op enig moment bij Boek- en kantoorvakhandel Sikkers gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van de koper, heeft Boek- en kantoorvakhandel Sikkers het recht, alvorens (verder) te presteren van de koper te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de koper een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die Boek- en kantoorvakhandel Sikkers, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de koper heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter uitsluitende beoordeling van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers.

5.     In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 

6.     De koper kan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers machtigen de vordering(en) middels een (bedrijfs)incasso te innen. Bij een incassotermijn van 14 dagen wordt een betalingskorting verleend van 1%. Deze korting is overigens enkel van toepassing indien daadwerkelijk geïncasseerd kan worden. Desgewenst kan de koper zijn bank hiertoe tot wederopzegging opdracht geven. Eventuele kosten voortvloeiend uit automatische incasso, zoals kosten wegens terugboeking (stornering), komen voor rekening van de koper.
 

7.     Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 

8.     Boek- en kantoorvakhandel Sikkers behoudt zich het recht voor haar leveringen, al dan niet voorlopig, te staken, indien en zodra de koper in verzuim is en ondanks sommatie, houdende een redelijke termijn, (wederom) niet tot integrale betaling van het openstaande saldo overgaat.

Artikel 15. Kredietbeperking
Boek- en kantoorvakhandel Sikkers is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke toeslag niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen na factuurdatum is de koper niet meer bevoegd de kredietbeperkingstoeslag in mindering te brengen. Indien de koper zulks toch doet, zal het bedrag van de kredietbeperking als openstaande vordering worden aangemerkt en zijn ter zake buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 16. Incassokosten

1.     Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

o    over de eerste € 6.500,= 15%

o    over het meerdere tot € 13.000,= 10%

o    over het meerdere tot € 32.500,= 8%

o    over het meerdere tot € 130.000,= 5%

o    over het meerdere 3%

Indien Boek- en kantoorvakhandel Sikkers aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2.     De koper is jegens Boek- en kantoorvakhandel Sikkers de door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd van alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Boek- en kantoorvakhandel Sikkers en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
Boek- en kantoorvakhandel Sikkers is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

  • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden;
  • Boek- en kantoorvakhandel Sikkers is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers of haar leidinggevende ondergeschikten;
  • Overigens is de aansprakelijkheid van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt;
  • Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers ter zake bijkomende dienstverlening beperkt tot € 5.000,= en overigens tot 2x de factuurwaarde.

Artikel 18. Overmacht

1.     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Boek- en kantoorvakhandel Sikkers afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2.     Boek- en kantoorvakhandel Sikkers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat Boek- en kantoorvakhandel Sikkers haar verbintenis had moeten nakomen.
 

3.     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Boek- en kantoorvakhandel Sikkers opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Boek- en kantoorvakhandel Sikkers niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Het inroepen van de ontbinding dient schriftelijk te geschieden en wel binnen 1 week na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 2 maanden.
 

4.     Indien Boek- en kantoorvakhandel Sikkers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

1.     In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de koper en de verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Boek- en kantoorvakhandel Sikkers blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2.     Op elke overeenkomst tussen Boek- en kantoorvakhandel Sikkers en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden en Internet-site
Boek- en kantoorvakhandel Sikkers is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden en in de inhoud van haar Internet-site aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Boek- en kantoorvakhandel Sikkers zal de gewijzigde voorwaarden tijdig naar de wederpartij toezenden, dan wel via haar Internet-site ter beschikking stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld of op het moment zoals vermeldt op Boek- en kantoorvakhandel Sikkers's internet-site.